Medlemskap:

100:- kr/år

pg 14 10 65-3

 

Verdandis styrelse

Styrelsens sammansättning:

Ordförande: Andreas Murray

Sekreterare: Elisabet Sandberg

Kassör: Åsa Murray

Ledamot: Bengt Lindroth

  

Revisorer: Christer Sundströmoch  Peter A. Sjögren

Revisorssuppleant: Ann Wilkens
  

Valberedning: Fia Wolters, sammankallande

Anna Hamrell,

Carl-Johan Kleberg

 

 

 

Copyright © Föreningen Verdandi 2011-07-21 info@foreningenverdandi.se mbj